Privacybeleid en voorwaarden

Privacy verklaring

 • Privacy wetgeving. Abhyasa, vertegenwoordigd door Geert Vancoppenolle, respecteert de wet op de privacy voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
  We hechten veel waarde aan de privacy van de deelnemers aan de activiteiten van Abhyasa en van iedereen die Abhyasa contacteert.
 • Deontologie. Als erkend yogadocent, erkend mindfulness trainer en gecertifieerd stress en burn-out coach houd ik me aan de deontologische regels zoals bepaald door de Yoga Federatie, door MOMENT (de Vereniging voor mensen die beroepsmatig met mindfulness werken) en de VESB (Vereniging van Erkende Stress & Burn-out Coaches).
 • Vertrouwelijkheid. Alle persoonlijke gegevens die je doorgeeft aan Abhyasa worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden nooit verkocht aan derden en niet doorgegeven of gedeeld, tenzij na jouw goedkeuring (bijvoorbeeld met je arts of kinesist).
 • Gebruik van gegevens. De contactgegevens worden gebruikt voor administratie, aankondigingen, de nieuwsbrief en voor rechtstreekse communicatie i.v.m. de diensten waarvoor je je hebt aangemeld.
  Bij aanvang van een reeks weeklessen krijgt elke deelnemer de mogelijkheid een gezondheidsfiche in te vullen. Bij inschrijving van een mindfulness training wordt elke deelnemer gevraagd een intake formulier in te vullen.
  De gezondheidsgegevens die je doorgeeft aan Abhyasa worden uitsluitend gebruikt om de activiteiten aan te passen aan de mogelijkheden en beperkingen van de deelnemers.  Zo worden bepaalde yoga-oefeningen in bepaalde omstandigheden vermeden of kunnen lessen voorbereid worden gericht op bepaalde beperkingen die in de groep voorkomen.
  Voor de mindfulness training dient het intake formulier om de toestand en de verwachtingen van de deelnemer in te schatten.
  Bij stress en burn-out coaching bespreken we bij het intake gesprek je situatie en beslissen samen of elk van ons een coaching traject ziet zitten.  Alles wat je deelt tijdens de coaching wordt enkel gebruikt binnen het coaching traject.
  In ieder geval blijft de deelnemer verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid en kan Abhyasa niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele letsels.  Zo dient elke deelnemer zijn eigen grenzen te respecteren bij yoga-oefeningen.  Meditatie of de mindfulness training is ook niet bedoeld als therapie.  Bij coaching is er geen resultaaatsgarantie, wel een inspanningsverplichting van de coach.
 • Nieuwsbrief Iedereen kan zich, onder meer via de website, inschrijven op de nieuwsbrief van Abhyasa (opt-in).
  De nieuwsbrief, die per e-mail gestuurd wordt, omvat interessante informatie i.v.m yoga, meditatie of mindfulness (mogelijk met hyperlinks naar andere sites), links naar blog posts van Abhyasa inclusief (in voorkomend geval) oefeningen, en aankondigingen van de komende activiteiten van Abhyasa.
  De nieuwsbrief wordt gestuurd naar iedereen die zich daarop ingeschreven heeft en naar iedereen die zich aangemeld heeft voor een activiteit, tijdens de duur van de activiteit en tot 2 jaar na de activiteit.
  Via de website van Abhyasa kan men zijn inschrijving op de nieuwsbrief beheren en zich eventueel uitschrijven.
 • Je hebt recht op inzage en correctie van je persoonsgegevens.  Indien je geen deelnemer (meer) bent aan een activiteit, heb je het recht om te vragen dat je gegevens gewist worden.  Dit kan door Abhyasa te contacteren via geert@abhyasaleuven.be.  Na vijf jaar zonder deelname aan een Abhyasa activiteit of zonder inschrijving op de nieuwsbrief worden je gegevens inactief gemaakt in onze systemen.
 • Internet technologie. Voor het bekendmaken van yoga, meditatie en mindfulness en de daarmee gerelateerde activiteiten van Abhyasa worden internettechnologieën gebruikt.  Daarbij gebruikt Abhyasa WordPress en Facebook.  Op bepaalde pagina’s van de website en bepaalde blog posts van Abhyasa kunnen er hyperlinks voorkomen naar andere sites.  Gekoppeld aan het gebruik van deze technologieën gelden ook de privacyverklaringen van de leveranciers van deze technologieën.

Voorwaarden

 • Voor de wekelijkse reeksen voor particulieren (onder meer relaxatie, zachte yoga, mindful yoga, leren mediteren, yoga bij kanker)
  • Je kan je aanmelden voor deelname aan een reeks via een formulier op de website, via de website van Balannz, via een referentiewebsite, via e-mail (geert@abhyasaleuven.be) of telefonisch (0478 532199). Na aanmelding ontvang je dan een e-mail met meer details.
  • Kom eerst eens proberen vooraleer je inschrijft voor een reeks weeklessen!
   Wie voor het eerst komt heeft recht op een gratis proefles bij inschrijving.  Om no-shows te vermijden betaal je voor de proefles 10 Euro per overschrijving, die je terugkrijgt als je je inschrijft voor de reeks.  Na de proefles beslis je dan of je je al dan niet inschrijft voor de rest van de reeks en betaal je het nog verschuldigde bedrag, ofwel per overschrijving, ofwel cash bij de eerstvolgende les.
  • Deelnemers die geen recht meer hebben op een gratis proefles betalen na aanmelding voor deelname het verschuldigde bedrag ofwel per overschrijving voor de aanvang van de reeks, ofwel cash bij de eerste les.
  • De reeksen lopen in principe van de eerste volle week van September tot de week voor de kerstvakantie, van de eerste week na de kerstvakantie tot de paasvakantie en van de eerste week na de paasvakantie tot de week voor de zomervakantie.
   De reeks relaxatie is 15 sessies die aangeboden wordt in het voorjaar en in het najaar.
   Er is geen les tijdens schoolvakanties of op feestdagen.
  • De betaling gebeurt altijd voor een volledige reeks (prijs per sessie maal het aantal sessies in de reeks – eventuele proefles). Bij Abhyasa is het niet mogelijk per sessie te betalen of meerbeurtenkaarten te kopen.  De reden is dat de reeksen gradueel opbouwen.  Tevens zijn betalingen per sessie en meerbeurtenkaarten te veel administratie wat kansen op fouten geeft.  Ook is dan het aantal deelnemers t.o.v. de grootte van de zaal moeilijk te beheren.  We trachten ernaar dat iedereen tijdens de sessies voldoende ruimte heeft in de zaal.
  • Het kan gebeuren dat je bij aanmelding voor een reeks te horen krijgt dat je op een wachtlijst staat, indien er al te veel aanmeldingen zijn volgens de capaciteit van de zaal. Bij annulaties, of omdat niet altijd alle proeflessers inschrijven voor de reeks, kan het gebeuren dat je alsnog kan deelnemen.  Je wordt daar dan van verwittigd.  Uiteraard worden eventueel gemiste sessies dan in mindering van de prijs gebracht.
  • Voor wie bij zijn inschrijving aangeeft dat hij een periode van minstens 2 weken in het buitenland verblijft en daardoor niet kan deelnemen (verklaring op eer), wordt de prijs van de gemiste sessies van de prijs van de reeks afgetrokken.
  • Als je eens een sessie in een reeks waarvoor je ingeschreven bent niet kan komen, dan kan je altijd dezelfde week of de week er op aansluiten bij de weeklessen van een andere groep. Zolang er daar geen misbruik van gemaakt wordt, wordt het eventuele prijsverschil van de verschillende activiteiten genegeerd.
   Voor gemiste sessies is er geen terugbetaling mogelijk.
  • Indien door omstandigheden (bv onbeschikbaarheid van de zaal of ziekte van de leraar) een sessie niet kan doorgaan, zal eerst een alternatief gezocht worden (bv video-sessie).  Bij annulatie van een sessie krijgt de deelnemer het bedrag van die sessie naar zijn keuze terugbetaald of afgetrokken van het tarief van de volgende reeks waarvoor hij zich inschrijft.
  • Abhyasa of zijn lesgevers zijn niet verantwoordelijk voor eventuele letsels bij de deelname aan de activiteiten. Aan de hand van de gezondheidsfiches wordt er bij het voorbereiden van de sessies zoveel mogelijk rekening gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van de groep deelnemers.  Maar iedere deelnemer blijft individueel verantwoordelijk voor zijn gezondheid.  Zo dient elk zijn grenzen te respecteren en eventueel bepaalde oefeningen niet mee te doen.
  • Abhyasa heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor leraren. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald.
  • Tot 7 dagen voor de start van de reeks kan je kosteloos annuleren. Je betaling wordt dan teruggestort.  Bij annulatie minder dan 7 dagen voor de start, krijg je 50% van je betaling teruggestort.
  • Abhyasa houdt zich het recht voor om een reeks te annuleren bij minder dan 3 deelnemers 7 dagen voor de aanvang van de training. Je wordt daarvan dan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en je betaling wordt teruggestort.
 • Voor de mindfulness en heartfulness trainingen
  • Je kan je inschrijven voor een mindfulness of heartfulness training via een formulier op de website, via de website van Balannz, via een referentiewebsite, via e-mail (geert@abhyasaleuven.be) of telefonisch (0478 532199). Na inschrijving ontvang je dan een e-mail met meer details.
  • De mindfulness en heartfulness trainingen zijn een volwaardige training, bestaande uit een aantal lessen. Een gratis proefles is hierbij niet mogelijk.  Je schrijft je in voor de volledige training.  Eventueel kan je een kort vrijblijvend intake gesprek aanvragen.
  • Je kan inschrijven voor een mindfulness of hearfulness training tot 1 week voor de aanvang van de eerste les. Je betaalt voor de aanvang per overschrijving of cash bij de eerste les.
  • Bij je inschrijving zal je een intake formulier toegestuurd krijgen. Dit dient om je toestand en je verwachtingen van de training in te schatten.  Indien je dat wenst, kan je ook een kort voorafgaand intake gesprek vragen.
   Een mindfulness of heartfulness training is geen therapie en kan ook eventuele therapie die je nodig zou hebben, niet vervangen.
   Op basis van je intake-formulier kan het gebeuren dat de trainer voor de start van de training oordeelt dat het nog te vroeg is voor deelname en dat je beter eerst therapie volgt.  In dat geval zal de trainer indien mogelijk en indien je dat wenst, je doorverwijzen naar wie je verder zou kunnen helpen.  Uiteraard wordt het bedrag dat je eventueel al betaald had teruggestort.
   Wanneer je het intake formulier niet invult en naar Abhyasa stuurt, kan de trainer je toestand voorafgaand niet inschatten en kan de trainer geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van je deelname.
  • Mindfulness en heartfulness training is geen therapie maar het trainen van vaardigheden die kunnen helpen beter om te gaan met het dagelijkse leven zoals het zich aandient. De trainer begeleidt de deelnemers naar best vermogen met de oefeningen en ook van de deelnemers wordt gevraagd regelmatig te oefenen, maar je bent altijd zelf verantwoordelijk bij het oefenen en voor de mogelijke consequenties hiervan op je gezondheid.
  • Abhyasa heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor leraren. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald.
  • Een mindfulness of heartfulness training is geen praatgroep. Er wordt (in groep) niet ingegaan op je persoonlijke verleden.  Mindfulness is wel een aandachtstraining en heartfulness is een compassietraining, waarbij je regelmatig de kans krijgt te delen wat er op het moment in je omgaat.  Van elke deelnemer wordt volstrekte vertrouwelijkheid verwacht t.o.v. wat andere deelnemers delen.
  • Het kan gebeuren dat je bij inschrijving te horen krijgt dat je op een wachtlijst staat. Ingeval van een annulatie van een andere deelnemer zal je dan verwittigd worden en kan je alsnog deelnemen.
  • Tot 7 dagen voor de start van de training kan je kosteloos annuleren. Je betaling wordt dan teruggestort.  Bij annulatie minder dan 7 dagen voor de start, krijg je 50% van je betaling teruggestort.
   Eens de training is gestart is er geen terugbetaling mogelijk, ook niet als je afhaakt of één of meerdere lessen mist.  Ook als de trainer door ziekte of overmacht een sessie niet kan geven, is er geen terugbetaling mogelijk.  Indien mogelijk zal hij een vervanger zoeken of de sessie op een andere dag laten doorgaan, zonder garantie of terugbetaling als je dan niet vrij bent.
  • Abhyasa houdt zich het recht voor om een training te annuleren of te verplaatsen bij minder dan 3 deelnemers 7 dagen voor de aanvang van de training. Je wordt daarvan dan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en je betaling wordt teruggestort.
 • Voor stress en burn-out coaching
  • Je kan je aanmelden voor een vrijblijvend intake gesprek via een formulier op de website, via een referentiewebsite, via e-mail (geert@abhyasaleuven.be) of telefonisch (0478 532199). Na aanmelding contacteer ik je om het intake gesprek in te plannen.
  • Het intake gesprek met een coachee duurt ongeveer een uur.  Tijdens het intake gesprek beluister ik je situatie, je verwachtingen en je doelstelling.  Als het klikt beslissen we samen om een coaching traject te starten. In een schriftelijke opdrachtbevestiging tussen coach, coachee en eventueel de opdrachtgever (bv de werkgever) wordt de beoogde doelstelling, de honorarium per sessie van 1,5 uur,  eventuele onkosten en betalingswijze vastgelegd.
  • Als erkend stress en burn-out coach volg ik de gedragscode zoals vastgelegd door de VESB, de Vereniging van Erkende Stress- en Burn-out Coaches.
  • Als coach kan ik geen diagnose stellen, wat dat kan enkel een arts.  Eventueel kan ik je een verwijsbrief meegeven.
   Als stress en burn-out coach kan ik je begeleiden bij negatieve stress, spanningsklachten, overspanning en burn-out, behalve bij een onderliggend ernstig trauma of een psychische stoornis zoals depressie of verslaving.  In dergelijk geval is begeleiding door een klinisch psycholoog of psychiater aangewezen.
  • Alles wat je als coachee vertelt wordt als strikt vertrouwelijk behandeld.  Er wordt niets zonder toestemming van de coachee met derden (bv arts, psycholoog of werkgever) gedeeld, behalve de procesvoortgang (aantal plaatsgevonden sessies, geplande frequentie en of er vooruitgang is) naar de eventuele opdrachtgever.
  • Ben je als coachee verhinderd om een gemaakte afspraak voor een coaching sessie na te komen dan kan je die tot 24u voor de afspraak kosteloos annuleren of verplaatsen.  Indien je dat doet binnen de 24 uur voor de afspraak of niet komt opdagen, dan wordt een verzuimvergoeding van 60% van het afgesproken tarief aangerekend, tenzij door overmacht zoals ongeval of ziekte.
  • Indien ik als coach door omstandigheden een afspraak niet kan nakomen zal ik je zo snel mogelijk contacteren om de afspraak te verplaatsen.
  • De coachee kan op elk moment beslissen om het traject tussentijds stop te zetten of te beëindigen.  Indien van toepassing zal de opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld worden. De sessies die plaatsgevonden hebben dienen betaald te worden.
  • Als coach kan ik op elk moment beslissen om het traject tussentijds te stoppen of te beëindigen indien ik mits inachtneming van de vereiste zorgvuldigheid, tot de overtuiging kom dat het coaching traject niet of in onvoldoende mate tot de beoogde resultaten zal leiden.  De coachee en indien van toepassing de opdrachtgever zal daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld worden.  De sessies die plaatsgevonden hebben dienen betaald te worden.
  • Indien door de coachee gewenst, kan er een sessie ingepland worden met een driegesprek tussen coachee, coach en de werkgever, bijvoorbeeld om de reïntegratie op de werkvloer te bespreken.
  • Bij een coachingopdracht is er geen resultaatsgarantie omdat het resultaat van veel verschillende factoren afhangt.  De coach heeft wel een inspanningsverplichting.
  • Bij een mogelijke inbreuk op de gedragscode van de VESB, kan de coachee of opdrachtgever een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de Vereniging, volgens de regels zoals bepaald in de gedragscode.
  • Abhyasa heeft een aansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald.